HAZMAT PROTECT 2018

Shrnutí konference Hazmat Protect 2018

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2018 se ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné konal 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám Hazmat Protect 2018. Konference se konala pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklóse, MPA a ředitele SÚJCHBO, v. v. i. Ing. Tomáše Dropy. Konferenci v zastoupení plk. Miklóse pozdravil ředitel Institutu ochrany obyvatelstva plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter.

Konference se účastnilo 75 odborníků z výzkumných ústavů, vysokých škol, HZS ČR, AČR a řady dalších institucí či komerčních firem. Na konferenci bylo prezentováno 44 odborných příspěvků – přednášek a posterů – z různých oblastí souvisejících s nakládáním s vysoce nebezpečnými chemickými, biologickými či radioaktivními látkami, s možnostmi ochrany proti těmto látkám a jejich dekontaminace. Konferenci zahájil prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. úvodní poutavou přednáškou, ve které se zamýšlel nad současným stavem poznání o chemických zbraních a nad tím, jak moderní vědecké poznatky a reálná politická situace ve světě ovlivňuje trendy ve vývoji nových nebezpečných látek a možnostech ochrany proti nim. V následující přednášce se zabýval Ing. Pavel Častulík, CSc. problematikou forenzní analýzy CBRNe látek a nutností upravit postupy vyšetřování s ohledem na nové nebezpečné látky a s nimi spojená rizika. Další přednášky byly zaměřené na nové směry v detekci a identifikaci nebezpečných látek, včetně představení poslední generace mobilního hmotnostního spektrometru MX908 či využití Ramanovy spektrometrie v UV oblasti. Zájem vzbudily i příspěvky, ve kterých byly shrnuta rizika související s používáním pesticidů a přetrváváním jejich reziduí v životním prostředí. Problematika dekontaminace se zaměřila především na využití oxidů kovů či studené plazmy. Pokroky jsou dosahovány i ve vývoji nových ochranných materiálů na bázi kompozitů nebo nanovlákenných struktur. Část příspěvků se týkala vlastností a testování ochranných prostředků a sledování jejich vlivu na tepelnou zátěž člověka při pobytu v kontaminovaném prostředí. Konferenci podpořilo 9 vystavovatelů, kteří představili nové analytické přístroje, monitorovací a řídicí systémy, prostředky pro dekontaminaci či ochranné prostředky.

Konference se snažila svým širokým zaměřením vzbudit u účastníků zájem o nejrůznější oblasti související s nebezpečnými CBRN látkami a s ochranou proti nim. Při neformálních setkáních byly vyměňovány mnohé zkušenosti a uzavřena nejedna potenciální spolupráce. Z konference vyplynula potřebnost takového setkávání odborníků a také nutnost spolupráce při zadávání a řešení projektů ochrany proti CBRN látkám, jak na domácím, tak i na mezinárodním poli.

Za zdařilou konferenci je třeba poděkovat nejenom hlavním garantům – SÚJCHBO, v. v. i., MV-GŘ HZS ČR a generálnímu partnerovi firmě Oritest, s. r. o., ale i dalším partnerům, a zejména všem přednášejícím a autorům posterů za zajímavé příspěvky. Upřímný dík patří všem účastníkům za aktivní absolvování třídenního maratónu, a rovněž i všem méně viditelným, kteří se starali o organizaci a zázemí konference.

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

Předseda organizačního výboru konference Hazmat Protect 2018

Program

Program konference – podrobný program konference zde.

Sborník

Sborník abstraktů z konference je ke stažení zde.

Vybrané odborné příspěvky z konference Hazmat Protect 2018 v plném znění

 

cCatherine Bertrand, Eric Lecarpentier PŘÍNOSY OOP VYTVOŘENÝCH V PROJEKTU IFREACT PRO BEZPEČNOST A PRACOVNÍ ČINNOSTI ZÁCHRANÁŘŮ V CBRN PROSTŘEDÍxx

HOW IFREACT PPE WILL CONTRIBUTE TO FRS’ SAFETY AND EFFICIENCY IN PERFORMING THEIR TASKS IN A CBRNE ENVIRONMENT

Eliška Brabencová, Karel Klouda, Markéta Weisheitelová, Hana Placáková PROPOJENÍ GRAFENOXIDU S BIOCHAREM

GRAPHENE-OXIDE AND BIOCHAR INTERCONNECTION

Pavel Častulík IMPLEMENTACE AKČNÍHO PLÁNU EU PRO CBRN LÁTKY – VÝZVY V OBLASTI ŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ

EUROPEAN CBRN ACTION PLAN IMPLEMENTAION – OPERATIONAL AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES

Tomáš Dropa, Markéta Weisheitelová, Martin Urban STANOVENÍ RESIDUÍ BCHL PO DEKONTAMINACI PEVNÝCH MATERIÁLŮ

DETERMINATION OF CWA RESIDUES AFTER DECONTAMINATION OF SOLID MATERIALS

Richard Dvorský, Tomáš Dropa, Karel Klouda, Pavel Mančík, Jiří Bednář, Ladislav Svoboda, Dalibor Matýsek, Soňa Študentová SUBLIMAČNÍ DEPOZICE SORPČNÍCH FOTOKATALYTICKÝCH NANOSTRUKTUR NA VLÁKNA A TKANINY

SUBLIMATION DEPOZITION OF SORPTION PHOTOCATALYTIC NANOSTRUCTURES TO FIBERS AND FABRICS

Jan Fišer, Kateřina Pidrová, Róbert Toma STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ RUKAVIC POMOCÍ TEPELNÉHO MANEKÝNA

ESTIMATION OF GLOVES THERMAL RESISTANCES BY MEANS OF THERMAL MANIKIN

Miloš Fojtlín, Jan Fišer TEPELNÝ MANEKÝN – MOŽNOSTI TESTOVANIA OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

THERMAL MANIKIN – UTILISATION IN PROTECTIVE EQUIPMENT TESTING

Martina Grochová, Karel Bílek SIMULACE TERÉNNÍCH VZORKŮ A JEJICH VLIV NA ROBUSTNOST DETEKCE POMOCÍ RT-qPCR

FIELD SAMPLE SIMULATIONS AND THEIR IMPACT ON ROBUSTNESS OF RT-qPCR DETECTION

Lukáš Groulík OCHRANNÉ PROTICHEMICKÉ OBLEKY – VYLEPŠENÉ OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ PLYNOUCÍ Z PRAKTICKÉHO VÝCVIKU DEKONTA A HZS ČR

CHEMICAL PROTECTIVE SUITS – IMPROVED PROCEDURE OF DONNING AND DOFFING BASED ON PRACTICAL EXERCISE EXPERIENCE OF DEKONTA AND FRS

Jiří Chvojka, Petr Mikeš, Jiří Slabotinský, Jiří Pavlovský, Eva Kuželová Košťáková, Filip Sanetrnik, Pavel Pokorný, David Lukáš NANOVLÁKENNÝ KOMPOZITNÍ MATERIÁL INTEGRUJÍCÍ NANO/MIKROČÁSTICE MEZI VLÁKNA

NANOFIBROUS COMPOSITE MATERIALS INTEGRATING NANO/MICRO PARTICLES BETWEEN THE FIBRES

Pavel Janoš NĚKTERÉ NOVÉ TYPY REAKTIVNÍCH SORBENTŮ PRO ROZKLAD VYSOCE TOXICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

SOME NEW KINDS OF REACTIVE SORBENTS FOR DESTRUCTION OF HIGHLY TOXIC CHEMICAL SUBSTANCES

Štěpán Nosek, Radka Kellnerová, Hana Chaloupecká, Michala Jakubcová, Zbyněk Jaňour KVALITA OVZDUŠÍ V OBYDLENÉ ZÓNĚ: VLIV TROJROZMĚRNÉHO PROSTORU MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

AIR QAULITY AT PEDESTRIAN ZONE: THE ROLE OF URBAN-ARRAY THREE-DIMENSIONALITY

Jiří Pavlovský, Lenka Klimková, Jiří Slabotínský, Jakub Vaněk, Hana Gebauerová HODNOCENÍ A VYUŽITÍ RŮZNÝCH SORBENTŮ NA DEKONTAMINACI BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

EVALUATION AND USE OF DIFFERENT SORBENTS FOR DECONTAMINATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS

Randy Sakowitz PHASECORE – SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K CHLAZENÍ OSOB S VYUŽITÍM KOMBINACE MODERNÍCH LÁTEK A MATERIÁLŮ ZALOŽENÝCH NA PRINCIPU FÁZOVÉ ZMĚNY

PHASECORE – A SYSTEMATIC APPROACH TO PERSONAL COOLING UTILIZING A COMBINATION OF NEW AGE FABRICS AND PHASE CHANGE MATERIAL

Jiří Slabotinský, Kamila Lunerová, Petr Smítka CHLADICÍ VESTY – PROSTŘEDEK NA ZLEPŠENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU UŽIVATELE OOP

COOLING VESTS – MEAN FOR IMPROVING HEAT COMFORT OF PPE USER

Martin Staněk, Zdeněk Hon, Leoš Navrátil MOŽNOSTI VYUŽITÍ DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

POSSIBILITIES OF USING A SURVEILLANCE SYSTEM IN SOLVING EMERGENCY EVENTS

Jakub Vaněk, Eliška Brabencová, Jiří Slabotinský POUŽITÍ SIMULANTŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK PRO STANOVENÍ OCHRANNÉ ÚČINNOSTI BARIÉROVÝCH MATERIÁLŮ

USE OF CWA SIMULANTS FOR DETERMINATION OF BARRIER MATERIALS PROTECTIVE EFFECTIVITY

Iva Vošahlíková, Jiří Slabotinský VLIV PRÁŠKOVÝCH SORBENTŮ NA ODOLNOST MEMBRÁN PROTI PRONIKÁNÍ SOMANU

INFLUENCE OF POWDERED SORBENTS ON MEMBRANES RESISTANCE TO SOMAN PERMEATION

 

Fotogalerie