HAZMAT PROTECT 2018

Conclusion of the Hazmat Protect 2018 Conference

National Institute for NBC Protection (SUJCHBO) hosted 3rd Hazmat Protect Conference on CBRN Protection, 13–15 November 2018. The conference was joined by 75 experts from scientific institutes, universities, rescue units and many other proffesionals coming from various organizations and companies associated with protection against CBRN agents. The programme included 44 presentations covering handling of the  hazardous chemical, biological or radioactive materials, protection against them and decontamination thereof.

The conference was introduced by prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. reflecting actual status of knowledge of chemical weapons and impact of cutting edge scientific releases and actual unstable politic situations on development of new sophisticated chemical and biological threats. Following presentations dealt with foresics of CBRN agents including new challenges as fentanyl derivatives and related risks and needs to adapt actual safety procedures for first responders and crime investigators. Many contributions presented new methods for detection and identification of CBRN agents, innovative methods for their deconatmination as well as new smart protective materials including novel nanocomposites and novel protective means. Part of the programme covered new methods for testing the effectiveness of the protective means and health safety of PPE usage.

Hazmat Protect 2018 provided a platform for the exchange of ideas, experiences and lessons learned, for researchers, lecturers as well as practitioners involved in the field of preparedness and response to CBRN events. The conference with its broad aims attracted all participants to increased attention to various fields concerning CBRN issues and protection against thereof. Worthy experience and knowledge were shared during uncountable informal meetings and many cooperations were arranged to promote collaboration and networking between scientists, emergency professionals and expert decision makers.

We are looking forward to our next meeting in 2020!

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

Chief of the Organization Committee of the  Hazmat Protect 2018

Programme

Programme of the conference can be downloaded – here.

Book of Abstracts

Book of Abstracts can be downloaded – here.

Selected fulltexts of Hazmat Protect 2018 contributions

Marek Andrle, Jan Filip, Jana Oborná, Ivo Medřík DEKONTAMINACE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK POMOCÍ ŽELEZA VEVYSOKÝCH OXIDAČNÍCH STAVECH (FERÁTŮ)  

DECONTAMINATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS USED BY IRON IN HIGH OXIDATION STATES (FERRATES)

Josef Břínek POSOUZENÍ SEKUNDÁRNÍ KONTAMINACE PO UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH DEKONTAMINAČNÍCH POSTUPŮ  

ASSESSMENT OF SECONDARY CONTAMINATION AFTER APLYING OFCURRENT MILITARY DECONTAMINATION METHODS

Daniel Bůžek, Jan Demel, Kamil Lang ORGANOKOVOVÁ SÍŤ UiO-66 PRO DEGRADACI ORGANOFOSFÁTŮ VEVODNÉM PROSTŘEDÍ  

METAL-ORGANIC FRAMEWORK UiO-66 FOR ORGANOPHOSPHATE DEGRADATION IN AQUEOUS ENVIRONMENT

Pavel Častulík QUO VADIS CBRNe FORENZNÍ ANALÝZO?  

QUO VADIS CBRNe FORENSICS?

Jan Čech, Lubomír Prokeš, Pavel Sťahel PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK  

PLASMA TECHNOLOGIES AND DECONTAMINATION OF HAZARDOUS SUBSTANCES

Michal Dymák, Vladimír Pitschmann, Lukáš Králík, Kamila Lunerová, Jakub Vaněk NOVÉ DETEKČNÍ PÁSKY KE ZJIŠTĚNÍ KAPALNÝCH AEROSOLŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A JINÝCH TOXICKÝCH SLOUČENIN  

NEW DETECTION STRIPES FOR CWA LIQUID AEROSOLS AND OTHER TOXIC CHEMICALS

Jan Kiszka, Stanislav Florus, Pavel Otřísal ODOLNOST KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ HYDRATAČNÍCH VAKŮ PROTI BOJOVÝM CHEMICKÝM LÁTKÁM A JEJICH SROVNÁNÍ  

THE HYDRATION BAGS CONSTRUCTIVE MATERIALS RESISTANCE AGAINST CHEMICAL WARFARE AGENTS AND THEIR COMPARISON

Martina Grochová VYUŽITÍ HRM ANALÝZY PŘI IDENTIFIKACI PATOGENŮ  

USE OF THE HRM ANALYSIS IN PATHOGEN IDENTIFICATION

Josef Holeček, Petr Otáhal VYUŽITÍ FLUORESCENČNÍHO PRÁŠKU K URČENÍ ÚČINNOSTI KONTAMINACE A DEKONTAMINACE  

USE OF FLUORESCENT POWDER TO DETERMINE CONTAMINATION AND DECONTAMINATION EFFICIENCY

Monika Hoskovcová VLIV IONTŮ KOVŮ NA ACETYLCHOLINESTERÁZU INHIBOVANOU LÁTKAMI SÉRIE „V“  

THE IMPACT OF METAL IONS ON THE ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITED BY THE NERVE AGENTS „V“ TYPE

Romana Jelínková INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZA FENTANYLU A JEHO DERIVÁTŮ  

THE INSTRUMENTAL ANALYSIS OF THE FENTANYL AND ITS DERIVATIVES

Karel Klouda, Petra Roupovcová, Lucie Gembalová, Markéta Weisheitelová, Jiří Chvojka LAMINOVANÉ, KOMPOZITNÍ A SENDVIČOVÉ FÓLIE (MEMBRÁNY) NABÁZI GRAFEN OXIDU S NANOTEXTILIEMI  

LAMINATED COMPOSITE AND SANDWICH FOILS (MEMBRANES) BASED ON GRAPHENOXIDE WITH NANOTEXTILES

Barbora Kopeckova, Jan Pokorny, Miroslav Jicha CITLIVOSTNÍ STUDIE TERMOFYZIOLOGICKÉHO MODELU ZALOŽENÉM NA FIALOVĚ PŘÍSTUPU  

SENSITIVITY STUDY OF FIALA-BASED HUMAN THERMOPHYSIOLOGICAL MODEL

Michaela Kozlovská, Petr Otáhal ZESLABENÍ PRONIKAVÉHO IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NOVĚ VYVÍJENÝCH MATERIÁLECH STÍNÍCÍCH VRSTEV PRO OCHRANNÉ ODĚVY  

ATTENUATION OF PENETRATING IONISING RADIATION IN SHIELDING LAYERS OF NEWLY DEVELOPED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT MATERIALS

Karel Mazanec, Roman Šmíd PROJEKT QUIXOTE: “TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI B A C LÁTEK POMOCÍ STUDENÉ PLASMY“  

THE QUIXOTE PROJECT:“QUICK XOR TECHNOLOGY FOR B&C COLD-PLASMA DECONTAMINATION”

Petr Mikeš, Jiří Slabotínský, Veronika Máková, Eva Košťáková, Věra Jenčová, Jakub Vaněk, Lukáš Králík, Pavel Pokorný, Jiří Chvojka, Radek Jirkovec, David Lukáš NANOVLÁKENNÉ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY JAKO OCHRANA PROTI CBRN LÁTKÁM  

NANOFIBROUS COMPOSITE MATERIALS AS A PROTECTION AGAINST CBRN SUBSTANCES

Marcela Munzarová, David Poustka, Pavla Čapková, Petr Ryšánek,Martin Kormunda,Zdeńka Kolská, Milan Gryndler, Lukáš Bystrianský, Josef Trögl, Jiří Štojdlý FUNKCIONALIZOVANÉ NANOVLÁKENNÉ STRUKTURY FUNCTIONALIZED NANOFIBROUS STRUCTURES
Vladimír Obšel, Pavel Otřísal, Stanislav Florus MOŽNOSTI VYUŽITÍ SENZORŮNA BÁZI VODIVÝCH POLYMERŮ PRO SLEDOVÁNÍ KONCENTRACE TOXICKÝCH PAR A PLYNŮ  

POSSIBILITIES OF SENSORS BASED ON CONDUCTIVE POLYMERS EMPLOYMENT FOR MONITORING CONCENTRATION OF TOXIC VAPORS AND GASES

Pavel Otřísal, Jitka Hladíková, Vladimír Obšel POROVNÁNÍ VYUŽITELNOSTI TESTOVACÍCH METOD V AČR PRO HODNOCENÍ CHEMICKÉ ODOLNOSTI IZOLAČNÍCH BARIÉROVÝCH MATERIÁLŮ PROTI KYSELINÁM  

COMPARISON OF TESTING METHODS EMPLOYMENT FOR ISOLATIVE BARRIER MATERIALS CHEMICAL RESISTIVITY AGAINST ACIDS

Vladimír Pitschmann ZAKÁZANÁ BUDOUCNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ A SMYSL OCHRANY PROTI NIM  

PROHIBITED FUTURE OF CHEMICAL WEAPONS AND POINT OFPROTECTION AGAINST THEM

Jan Pokorný, Barbora Kopečková, Jan Fišer, Róbert Toma, Miroslav Jícha VYUŽITÍ TERMOFYZIOLOGICKÉHO MODELU NA URČENÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA V OCHRANNÝCH ODĚVECH  

APPLICATION OF THERMOPHYSIOLOGICAL MODEL TO PREDICT THE HUMAN HEAT STRESS IN PROTECTIVE CLOTHING

Lubomír Prokeš, Jan Čech, Monika Stupavská, Hana Dvořáková, Michal Štipl,Ján Dugáček, Pavel Sťahel IN-LINE DEPOZICE TENKÝCH BARIÉROVÝCH VRSTEV V PLAZMATU  

IN-LINE DEPOSITION OF BARRIER THIN FILMS IN PLASMA

Katarína Řiháčková, Pavel Čupr HUMAN EXPOSURE AND RISK ASSESSMENT OF PESTICIDES  

HUMAN EXPOSURE AND RISK ASSESSMENT OF PESTICIDES

Jiří Slabotinský, Jakub Vaněk, Markéta Weisheitelová PERMEACE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VRSTVENÝMI SORPČNÍMI MATERIÁLY  

PERMEATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS THROUGH THEADSORPTION MATERIALS

Jiří Slabotinský, Kamila Lunerová, Lukáš Králík, Petr Smítka, MiroslavVeselý, Radka Mynářová, Pavel Častulík TEPELNÁZÁTĚŽ ČLOVĚKA ULOŽENÉHO VTRANSPORTNÍM IZOLAČNÍM PROSTŘEDKU OSOB  

HEAT STRAIN OF A PERSON PLACED IN PORTABLE ISOLATION UNIT

Martin Staněk, Zdeněk Hon CHARAKTERISTIKA ŠÍŘENÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VE SPECIFICKÉM PROSTŘEDÍ  

CHARACTERISTICS OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES SPREAD IN SPECIFIC CONDITIONS

Róbert Toma, Kalev Kuklane, Jan Fišer, Miroslav Jícha STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ODĚVŮ POMOCÍ TEPELNÝCH MANEKÝNŮ  

CLOTHING PROPERTIES MEASUREMENT USING THERMAL MANIKINS

Tomáš Veselý, Lukáš Kučera, Martin Vítězník, Pavel Smrčka, Zdeněk Hon, Martin Staněk OSOBNÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM URČENÝ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI AAKCESCHOPNOSTI SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU  

PERSONAL MONITORING SYSTEM DESIGNED TO IMPROVE THE SAFETY AND AGILITY OFTHE INTEGRATED RESCUE SYSTEM

 

Selected posters of Hazmat Protect 2018 contributions

 

Filip Duša, Natália Kubová, Jozef Šesták, Dana Moravcová VÝVOJ PLATFORMY PRO ANALÝZU INTERAKCÍ MYKOTOXINŮ SBIOMEMBRÁNAMI  

DEVELOPMENT OF PLATFORM FOR ANALYSIS OF MYCOTOXIN INTERACTIONS WITHBIOMEMBRANES

Radka Filipčíkova, Petr Hubáček, Monika Hubáčková DEKONTAMINACE ZRANĚNÝCH OSOB  

DECONTAMINATION OF INJURED PERSONS

Martina Grochová VYUŽITÍ HRM ANALÝZY PŘI IDENTIFIKACI PATOGENŮ  

USE OF THE HRM ANALYSIS IN PATHOGEN IDENTIFICATION

Pavel Kostka REÁLNÁ MÍSTA IDENTIFIKACE OSOB SVNN, PŘEDPOKLADY ANÁVAZNOST NA JEDNOTNÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MZP (WHO 2005)  

THE REAL PLACES OF IDENTIFCATION OF PERSONS WITH A HIGHLY CONTAGIOUS DISEASE AND CONNECTIONS DITIONS LINKED TO THE UNIFIED APPROACH ACCORDING TO INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (WHO 2005)

Oldřich Kubíček, Jiří Šalplachta, Marie Horká, Hana Placáková, Kateřina Rosenbergová SROVNÁNÍ POSTUPŮ INAKTIVACE BIOLOGICKÝCH AGENS ZA ÚČELEM JEJICH DETEKCE  

COMPARISON OF METHODS FOR B-AGENS INACTIVATION FOR PURPOSE OF THEIR DETECTION

Dana Moravcová, Josef Planeta, Kamila Lunerová, Filip Duša, Jozef Šesták,Oldřich Kubíček, Marie Horká POROVNÁNÍ STACIONÁRNÍCH FÁZÍ PRO ÚČINNÉ CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE AFLATOXINŮ  

COMPARISON OF STATIONARY PHASES FOR EFFICIENT CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF AFLATOXINS

Vladimír Obšel, Pavel Otřísal, Stanislav Florus PŘÍPRAVA PLYNOVÝCH SENZORŮNA BÁZI VODIVÝCH POLYMERŮ VKOMBINACI S NANOVLÁKENNÝMI STRUKTURAMI  

PREPARATION OF GAS SENSORS BASED ON CONDUCTIVE POLYMERS INCOMBINATION WITH NANOFIBROUS STRUCTURES

Josef Šesták, Dana Moravcová, FilipDuša, Vladislav Kahle PŘÍPRAVA A PREDIKCE GRADIENTU MOBILNÍFÁZE PROMINIATURIZOVANÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF  

GENERATION AND PREDICTION OF MOBILE PHASE GRADIENT FOR MINIATURIZED LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEM

Michal Turek, Jakub Kanta, Lenka Kantová, Martin Urban, Michal Dymák TECHNICKÁ ŘEŠENÍ DEKONTAMINACE CBRN LÁTEK VDOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE  

TECHNICAL SOLUTIONS OF CBRN DECONTAMINATION IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Miroslav Veselý SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY–IZOLAČNÍ PODTLAKOVÝ STAN ES-56 LP  

SYSTEM OF BIOLOGICAL PROTECTION –ISOLATION NEGATIVE PRESSURE TENT ES-56 LP

 

Photogallery of Hazmat Protect 2018