HAZMAT PROTECT 2018

 Shrnutí konference Hazmat Protect 2018

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2018 se ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné konal 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám Hazmat Protect 2018. Konference se konala pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklóse, MPA a ředitele SÚJCHBO, v. v. i. Ing. Tomáše Dropy. Konferenci v zastoupení plk. Miklóse pozdravil ředitel Institutu ochrany obyvatelstva plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter.

Konference se účastnilo 75 odborníků z výzkumných ústavů, vysokých škol, HZS ČR, AČR a řady dalších institucí či komerčních firem. Na konferenci bylo prezentováno 44 odborných příspěvků – přednášek a posterů – z různých oblastí souvisejících s nakládáním s vysoce nebezpečnými chemickými, biologickými či radioaktivními látkami, s možnostmi ochrany proti těmto látkám a jejich dekontaminace. Konferenci zahájil prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. úvodní poutavou přednáškou, ve které se zamýšlel nad současným stavem poznání o chemických zbraních a nad tím, jak moderní vědecké poznatky a reálná politická situace ve světě ovlivňuje trendy ve vývoji nových nebezpečných látek a možnostech ochrany proti nim. V následující přednášce se zabýval Ing. Pavel Častulík, CSc. problematikou forenzní analýzy CBRNe látek a nutností upravit postupy vyšetřování s ohledem na nové nebezpečné látky a s nimi spojená rizika. Další přednášky byly zaměřené na nové směry v detekci a identifikaci nebezpečných látek, včetně představení poslední generace mobilního hmotnostního spektrometru MX908 či využití Ramanovy spektrometrie v UV oblasti. Zájem vzbudily i příspěvky, ve kterých byly shrnuta rizika související s používáním pesticidů a přetrváváním jejich reziduí v životním prostředí. Problematika dekontaminace se zaměřila především na využití oxidů kovů či studené plazmy. Pokroky jsou dosahovány i ve vývoji nových ochranných materiálů na bázi kompozitů nebo nanovlákenných struktur. Část příspěvků se týkala vlastností a testování ochranných prostředků a sledování jejich vlivu na tepelnou zátěž člověka při pobytu v kontaminovaném prostředí. Konferenci podpořilo 9 vystavovatelů, kteří představili nové analytické přístroje, monitorovací a řídicí systémy, prostředky pro dekontaminaci či ochranné prostředky.

Konference se snažila svým širokým zaměřením vzbudit u účastníků zájem o nejrůznější oblasti související s nebezpečnými CBRN látkami a s ochranou proti nim. Při neformálních setkáních byly vyměňovány mnohé zkušenosti a uzavřena nejedna potenciální spolupráce. Z konference vyplynula potřebnost takového setkávání odborníků a také nutnost spolupráce při zadávání a řešení projektů ochrany proti CBRN látkám, jak na domácím, tak i na mezinárodním poli.

Za zdařilou konferenci je třeba poděkovat nejenom hlavním garantům – SÚJCHBO, v. v. i., MV-GŘ HZS ČR a generálnímu partnerovi firmě Oritest, s. r. o., ale i dalším partnerům, a zejména všem přednášejícím a autorům posterů za zajímavé příspěvky. Upřímný dík patří všem účastníkům za aktivní absolvování třídenního maratónu, a rovněž i všem méně viditelným, kteří se starali o organizaci a zázemí konference.

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

Předseda organizačního výboru konference Hazmat Protect 2018

Program

Program konference – podrobný program konference zde.

Sborník

Sborník abstraktů z konference je ke stažení zde.

Vybrané odborné příspěvky z konference Hazmat Protect 2018 v plném znění

 

Marek Andrle, Jan Filip, Jana Oborná, Ivo Medřík DEKONTAMINACE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK POMOCÍ ŽELEZA VEVYSOKÝCH OXIDAČNÍCH STAVECH (FERÁTŮ)  

DECONTAMINATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS USED BY IRON IN HIGH OXIDATION STATES (FERRATES)

Josef Břínek POSOUZENÍ SEKUNDÁRNÍ KONTAMINACE PO UPLATNĚNÍ SOUČASNÝCH DEKONTAMINAČNÍCH POSTUPŮ  

ASSESSMENT OF SECONDARY CONTAMINATION AFTER APLYING OFCURRENT MILITARY DECONTAMINATION METHODS

Daniel Bůžek, Jan Demel, Kamil Lang ORGANOKOVOVÁ SÍŤ UiO-66 PRO DEGRADACI ORGANOFOSFÁTŮ VEVODNÉM PROSTŘEDÍ  

METAL-ORGANIC FRAMEWORK UiO-66 FOR ORGANOPHOSPHATE DEGRADATION IN AQUEOUS ENVIRONMENT

Pavel Častulík QUO VADIS CBRNe FORENZNÍ ANALÝZO?  

QUO VADIS CBRNe FORENSICS?

Jan Čech, Lubomír Prokeš, Pavel Sťahel PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK  

PLASMA TECHNOLOGIES AND DECONTAMINATION OF HAZARDOUS SUBSTANCES

Michal Dymák, Vladimír Pitschmann, Lukáš Králík, Kamila Lunerová, Jakub Vaněk NOVÉ DETEKČNÍ PÁSKY KE ZJIŠTĚNÍ KAPALNÝCH AEROSOLŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A JINÝCH TOXICKÝCH SLOUČENIN  

NEW DETECTION STRIPES FOR CWA LIQUID AEROSOLS AND OTHER TOXIC CHEMICALS

Jan Kiszka, Stanislav Florus, Pavel Otřísal ODOLNOST KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ HYDRATAČNÍCH VAKŮ PROTI BOJOVÝM CHEMICKÝM LÁTKÁM A JEJICH SROVNÁNÍ  

THE HYDRATION BAGS CONSTRUCTIVE MATERIALS RESISTANCE AGAINST CHEMICAL WARFARE AGENTS AND THEIR COMPARISON

Martina Grochová VYUŽITÍ HRM ANALÝZY PŘI IDENTIFIKACI PATOGENŮ  

USE OF THE HRM ANALYSIS IN PATHOGEN IDENTIFICATION

Josef Holeček, Petr Otáhal VYUŽITÍ FLUORESCENČNÍHO PRÁŠKU K URČENÍ ÚČINNOSTI KONTAMINACE A DEKONTAMINACE  

USE OF FLUORESCENT POWDER TO DETERMINE CONTAMINATION AND DECONTAMINATION EFFICIENCY

Monika Hoskovcová VLIV IONTŮ KOVŮ NA ACETYLCHOLINESTERÁZU INHIBOVANOU LÁTKAMI SÉRIE „V“  

THE IMPACT OF METAL IONS ON THE ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITED BY THE NERVE AGENTS „V“ TYPE

Romana Jelínková INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZA FENTANYLU A JEHO DERIVÁTŮ  

THE INSTRUMENTAL ANALYSIS OF THE FENTANYL AND ITS DERIVATIVES

Karel Klouda, Petra Roupovcová, Lucie Gembalová, Markéta Weisheitelová, Jiří Chvojka LAMINOVANÉ, KOMPOZITNÍ A SENDVIČOVÉ FÓLIE (MEMBRÁNY) NABÁZI GRAFEN OXIDU S NANOTEXTILIEMI  

LAMINATED COMPOSITE AND SANDWICH FOILS (MEMBRANES) BASED ON GRAPHENOXIDE WITH NANOTEXTILES

Barbora Kopeckova, Jan Pokorny, Miroslav Jicha CITLIVOSTNÍ STUDIE TERMOFYZIOLOGICKÉHO MODELU ZALOŽENÉM NA FIALOVĚ PŘÍSTUPU  

SENSITIVITY STUDY OF FIALA-BASED HUMAN THERMOPHYSIOLOGICAL MODEL

Michaela Kozlovská, Petr Otáhal ZESLABENÍ PRONIKAVÉHO IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NOVĚ VYVÍJENÝCH MATERIÁLECH STÍNÍCÍCH VRSTEV PRO OCHRANNÉ ODĚVY  

ATTENUATION OF PENETRATING IONISING RADIATION IN SHIELDING LAYERS OF NEWLY DEVELOPED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT MATERIALS

Karel Mazanec, Roman Šmíd PROJEKT QUIXOTE: “TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI B A C LÁTEK POMOCÍ STUDENÉ PLASMY“  

THE QUIXOTE PROJECT:“QUICK XOR TECHNOLOGY FOR B&C COLD-PLASMA DECONTAMINATION”

Petr Mikeš, Jiří Slabotínský, Veronika Máková, Eva Košťáková, Věra Jenčová, Jakub Vaněk, Lukáš Králík, Pavel Pokorný, Jiří Chvojka, Radek Jirkovec, David Lukáš NANOVLÁKENNÉ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY JAKO OCHRANA PROTI CBRN LÁTKÁM  

NANOFIBROUS COMPOSITE MATERIALS AS A PROTECTION AGAINST CBRN SUBSTANCES

Marcela Munzarová, David Poustka, Pavla Čapková, Petr Ryšánek,Martin Kormunda,Zdeńka Kolská, Milan Gryndler, Lukáš Bystrianský, Josef Trögl, Jiří Štojdlý FUNKCIONALIZOVANÉ NANOVLÁKENNÉ STRUKTURY FUNCTIONALIZED NANOFIBROUS STRUCTURES
Vladimír Obšel, Pavel Otřísal, Stanislav Florus MOŽNOSTI VYUŽITÍ SENZORŮNA BÁZI VODIVÝCH POLYMERŮ PRO SLEDOVÁNÍ KONCENTRACE TOXICKÝCH PAR A PLYNŮ  

POSSIBILITIES OF SENSORS BASED ON CONDUCTIVE POLYMERS EMPLOYMENT FOR MONITORING CONCENTRATION OF TOXIC VAPORS AND GASES

Pavel Otřísal, Jitka Hladíková, Vladimír Obšel POROVNÁNÍ VYUŽITELNOSTI TESTOVACÍCH METOD V AČR PRO HODNOCENÍ CHEMICKÉ ODOLNOSTI IZOLAČNÍCH BARIÉROVÝCH MATERIÁLŮ PROTI KYSELINÁM  

COMPARISON OF TESTING METHODS EMPLOYMENT FOR ISOLATIVE BARRIER MATERIALS CHEMICAL RESISTIVITY AGAINST ACIDS

Vladimír Pitschmann ZAKÁZANÁ BUDOUCNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ A SMYSL OCHRANY PROTI NIM  

PROHIBITED FUTURE OF CHEMICAL WEAPONS AND POINT OFPROTECTION AGAINST THEM

Jan Pokorný, Barbora Kopečková, Jan Fišer, Róbert Toma, Miroslav Jícha VYUŽITÍ TERMOFYZIOLOGICKÉHO MODELU NA URČENÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE ČLOVĚKA V OCHRANNÝCH ODĚVECH  

APPLICATION OF THERMOPHYSIOLOGICAL MODEL TO PREDICT THE HUMAN HEAT STRESS IN PROTECTIVE CLOTHING

Lubomír Prokeš, Jan Čech, Monika Stupavská, Hana Dvořáková, Michal Štipl,Ján Dugáček, Pavel Sťahel IN-LINE DEPOZICE TENKÝCH BARIÉROVÝCH VRSTEV V PLAZMATU  

IN-LINE DEPOSITION OF BARRIER THIN FILMS IN PLASMA

Katarína Řiháčková, Pavel Čupr HUMAN EXPOSURE AND RISK ASSESSMENT OF PESTICIDES  

HUMAN EXPOSURE AND RISK ASSESSMENT OF PESTICIDES

Jiří Slabotinský, Jakub Vaněk, Markéta Weisheitelová PERMEACE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VRSTVENÝMI SORPČNÍMI MATERIÁLY  

PERMEATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS THROUGH THEADSORPTION MATERIALS

Jiří Slabotinský, Kamila Lunerová, Lukáš Králík, Petr Smítka, MiroslavVeselý, Radka Mynářová, Pavel Častulík TEPELNÁZÁTĚŽ ČLOVĚKA ULOŽENÉHO VTRANSPORTNÍM IZOLAČNÍM PROSTŘEDKU OSOB  

HEAT STRAIN OF A PERSON PLACED IN PORTABLE ISOLATION UNIT

Martin Staněk, Zdeněk Hon CHARAKTERISTIKA ŠÍŘENÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VE SPECIFICKÉM PROSTŘEDÍ  

CHARACTERISTICS OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES SPREAD IN SPECIFIC CONDITIONS

Róbert Toma, Kalev Kuklane, Jan Fišer, Miroslav Jícha STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ODĚVŮ POMOCÍ TEPELNÝCH MANEKÝNŮ  

CLOTHING PROPERTIES MEASUREMENT USING THERMAL MANIKINS

Tomáš Veselý, Lukáš Kučera, Martin Vítězník, Pavel Smrčka, Zdeněk Hon, Martin Staněk OSOBNÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM URČENÝ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI AAKCESCHOPNOSTI SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU  

PERSONAL MONITORING SYSTEM DESIGNED TO IMPROVE THE SAFETY AND AGILITY OFTHE INTEGRATED RESCUE SYSTEM

 

Vybrané posterové příspěvky z konference Hazmat Protect 2018

 

Filip Duša, Natália Kubová, Jozef Šesták, Dana Moravcová VÝVOJ PLATFORMY PRO ANALÝZU INTERAKCÍ MYKOTOXINŮ SBIOMEMBRÁNAMI  

DEVELOPMENT OF PLATFORM FOR ANALYSIS OF MYCOTOXIN INTERACTIONS WITHBIOMEMBRANES

Radka Filipčíkova, Petr Hubáček, Monika Hubáčková DEKONTAMINACE ZRANĚNÝCH OSOB  

DECONTAMINATION OF INJURED PERSONS

Martina Grochová VYUŽITÍ HRM ANALÝZY PŘI IDENTIFIKACI PATOGENŮ  

USE OF THE HRM ANALYSIS IN PATHOGEN IDENTIFICATION

Pavel Kostka REÁLNÁ MÍSTA IDENTIFIKACE OSOB SVNN, PŘEDPOKLADY ANÁVAZNOST NA JEDNOTNÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MZP (WHO 2005)  

THE REAL PLACES OF IDENTIFCATION OF PERSONS WITH A HIGHLY CONTAGIOUS DISEASE AND CONNECTIONS DITIONS LINKED TO THE UNIFIED APPROACH ACCORDING TO INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (WHO 2005)

Oldřich Kubíček, Jiří Šalplachta, Marie Horká, Hana Placáková, Kateřina Rosenbergová SROVNÁNÍ POSTUPŮ INAKTIVACE BIOLOGICKÝCH AGENS ZA ÚČELEM JEJICH DETEKCE  

COMPARISON OF METHODS FOR B-AGENS INACTIVATION FOR PURPOSE OF THEIR DETECTION

Dana Moravcová, Josef Planeta, Kamila Lunerová, Filip Duša, Jozef Šesták,Oldřich Kubíček, Marie Horká POROVNÁNÍ STACIONÁRNÍCH FÁZÍ PRO ÚČINNÉ CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE AFLATOXINŮ  

COMPARISON OF STATIONARY PHASES FOR EFFICIENT CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF AFLATOXINS

Vladimír Obšel, Pavel Otřísal, Stanislav Florus PŘÍPRAVA PLYNOVÝCH SENZORŮNA BÁZI VODIVÝCH POLYMERŮ VKOMBINACI S NANOVLÁKENNÝMI STRUKTURAMI  

PREPARATION OF GAS SENSORS BASED ON CONDUCTIVE POLYMERS INCOMBINATION WITH NANOFIBROUS STRUCTURES

Josef Šesták, Dana Moravcová, FilipDuša, Vladislav Kahle PŘÍPRAVA A PREDIKCE GRADIENTU MOBILNÍFÁZE PROMINIATURIZOVANÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF  

GENERATION AND PREDICTION OF MOBILE PHASE GRADIENT FOR MINIATURIZED LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEM

Michal Turek, Jakub Kanta, Lenka Kantová, Martin Urban, Michal Dymák TECHNICKÁ ŘEŠENÍ DEKONTAMINACE CBRN LÁTEK VDOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE  

TECHNICAL SOLUTIONS OF CBRN DECONTAMINATION IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Miroslav Veselý SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY–IZOLAČNÍ PODTLAKOVÝ STAN ES-56 LP  

SYSTEM OF BIOLOGICAL PROTECTION –ISOLATION NEGATIVE PRESSURE TENT ES-56 LP

 

 

Fotogalerie