HAZMAT PROTECT 2016

Shrnutí

Ve dnech 9. – 11. listopadu 2016 se v prostorách Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné konal 2. ročník mezinárodní konference o ochraně proti CBRN látkám Hazmat Protect 2016. Konference se konala pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR brig. generála Ing. Miloše Svobody a ředitele SÚJCHBO,v. v. i. MUDr. Stanislava Brádky, Ph.D. Konferenci v zastoupení generála Svobody pozdravil vedoucí oddělení krizového řízení MV GŘ HZS plk. Ing. Daniel Miklós.
Konference se účastnilo 101 odborníků z výzkumných ústavů, vysokých škol, HZS ČR, zdravotnictví či policie, kteří se zabývají problematikou v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku v oblasti CBRN ochrany, řeší odborné domácí i mezinárodní projekty a podílejí se na vývoji a testování ochranných prostředků, detekci nebezpečných látek a prevenci proti nim. Kromě 33 přenášek odborných referátů byly poznatky také zveřejněny na 9 posterech. Na konferenci zazněly i příspěvky zahraničních hostů z Francie a USA. Konferenci podpořilo také 9 vystavovatelů, kteří na výstavní ploše ukázali novou přístrojovou techniku, prostředky pro dekontaminaci, ochranné oděvy a prostředky na úpravy mikroklimatu, detektory výbušnin a neznámých látek i transportní prostředky pro zraněné a kontaminované osoby. Součástí konference byly také zajímavé názorné ukázky inovativního chytrého oděvu pro záchranáře, přípravy nanovláken, dekontaminace studeným plazmatem či úpravy ochranného oděvu před vstupem do neznámého prostředí.
Z konference vyplynula potřebnost takového setkávání odborníků a také nutnost spolupráce při zadávání a řešení projektů ochrany proti CBRN látkám, jak na domácím, tak i na mezinárodním poli. Právě konference Hazmat Protect 2016 ukázala, že ČR má co nabídnout.

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

předseda organizačního výboru

Program

Program konference – podrobný program konference zde.

Sborník

Sborník abstraktů z konference je ke stažení zde.

Vybrané odborné příspěvky z konference Hazmat Protect 2016 v plném znění

 

Catherine Bertrand, Eric Lecarpentier PŘÍNOSY OOP VYTVOŘENÝCH V PROJEKTU IFREACT PRO BEZPEČNOST A PRACOVNÍ ČINNOSTI ZÁCHRANÁŘŮ V CBRN PROSTŘEDÍ

HOW IFREACT PPE WILL CONTRIBUTE TO FRS’ SAFETY AND EFFICIENCY IN PERFORMING THEIR TASKS IN A CBRNE ENVIRONMENT

Eliška Brabencová, Karel Klouda, Markéta Weisheitelová, Hana Placáková PROPOJENÍ GRAFENOXIDU S BIOCHAREM

GRAPHENE-OXIDE AND BIOCHAR INTERCONNECTION

Pavel Častulík IMPLEMENTACE AKČNÍHO PLÁNU EU PRO CBRN LÁTKY – VÝZVY V OBLASTI ŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ

EUROPEAN CBRN ACTION PLAN IMPLEMENTAION – OPERATIONAL AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES

Tomáš Dropa, Markéta Weisheitelová, Martin Urban STANOVENÍ RESIDUÍ BCHL PO DEKONTAMINACI PEVNÝCH MATERIÁLŮ

DETERMINATION OF CWA RESIDUES AFTER DECONTAMINATION OF SOLID MATERIALS

Richard Dvorský, Tomáš Dropa, Karel Klouda, Pavel Mančík, Jiří Bednář, Ladislav Svoboda, Dalibor Matýsek, Soňa Študentová SUBLIMAČNÍ DEPOZICE SORPČNÍCH FOTOKATALYTICKÝCH NANOSTRUKTUR NA VLÁKNA A TKANINY

SUBLIMATION DEPOZITION OF SORPTION PHOTOCATALYTIC NANOSTRUCTURES TO FIBERS AND FABRICS

Jan Fišer, Kateřina Pidrová, Róbert Toma STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ RUKAVIC POMOCÍ TEPELNÉHO MANEKÝNA

ESTIMATION OF GLOVES THERMAL RESISTANCES BY MEANS OF THERMAL MANIKIN

Miloš Fojtlín, Jan Fišer TEPELNÝ MANEKÝN – MOŽNOSTI TESTOVANIA OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

THERMAL MANIKIN – UTILISATION IN PROTECTIVE EQUIPMENT TESTING

Martina Grochová, Karel Bílek SIMULACE TERÉNNÍCH VZORKŮ A JEJICH VLIV NA ROBUSTNOST DETEKCE POMOCÍ RT-qPCR

FIELD SAMPLE SIMULATIONS AND THEIR IMPACT ON ROBUSTNESS OF RT-qPCR DETECTION

Lukáš Groulík OCHRANNÉ PROTICHEMICKÉ OBLEKY – VYLEPŠENÉ OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ PLYNOUCÍ Z PRAKTICKÉHO VÝCVIKU DEKONTA A HZS ČR

CHEMICAL PROTECTIVE SUITS – IMPROVED PROCEDURE OF DONNING AND DOFFING BASED ON PRACTICAL EXERCISE EXPERIENCE OF DEKONTA AND FRS

Jiří Chvojka, Petr Mikeš, Jiří Slabotinský, Jiří Pavlovský, Eva Kuželová Košťáková, Filip Sanetrnik, Pavel Pokorný, David Lukáš NANOVLÁKENNÝ KOMPOZITNÍ MATERIÁL INTEGRUJÍCÍ NANO/MIKROČÁSTICE MEZI VLÁKNA

NANOFIBROUS COMPOSITE MATERIALS INTEGRATING NANO/MICRO PARTICLES BETWEEN THE FIBRES

Pavel Janoš NĚKTERÉ NOVÉ TYPY REAKTIVNÍCH SORBENTŮ PRO ROZKLAD VYSOCE TOXICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

SOME NEW KINDS OF REACTIVE SORBENTS FOR DESTRUCTION OF HIGHLY TOXIC CHEMICAL SUBSTANCES

Štěpán Nosek, Radka Kellnerová, Hana Chaloupecká, Michala Jakubcová, Zbyněk Jaňour KVALITA OVZDUŠÍ V OBYDLENÉ ZÓNĚ: VLIV TROJROZMĚRNÉHO PROSTORU MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

AIR QAULITY AT PEDESTRIAN ZONE: THE ROLE OF URBAN-ARRAY THREE-DIMENSIONALITY

Jiří Pavlovský, Lenka Klimková, Jiří Slabotínský, Jakub Vaněk, Hana Gebauerová HODNOCENÍ A VYUŽITÍ RŮZNÝCH SORBENTŮ NA DEKONTAMINACI BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

EVALUATION AND USE OF DIFFERENT SORBENTS FOR DECONTAMINATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS

Randy Sakowitz PHASECORE – SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K CHLAZENÍ OSOB S VYUŽITÍM KOMBINACE MODERNÍCH LÁTEK A MATERIÁLŮ ZALOŽENÝCH NA PRINCIPU FÁZOVÉ ZMĚNY

PHASECORE – A SYSTEMATIC APPROACH TO PERSONAL COOLING UTILIZING A COMBINATION OF NEW AGE FABRICS AND PHASE CHANGE MATERIAL

Jiří Slabotinský, Kamila Lunerová, Petr Smítka CHLADICÍ VESTY – PROSTŘEDEK NA ZLEPŠENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU UŽIVATELE OOP

COOLING VESTS – MEAN FOR IMPROVING HEAT COMFORT OF PPE USER

Martin Staněk, Zdeněk Hon, Leoš Navrátil MOŽNOSTI VYUŽITÍ DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

POSSIBILITIES OF USING A SURVEILLANCE SYSTEM IN SOLVING EMERGENCY EVENTS

Jakub Vaněk, Eliška Brabencová, Jiří Slabotinský POUŽITÍ SIMULANTŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK PRO STANOVENÍ OCHRANNÉ ÚČINNOSTI BARIÉROVÝCH MATERIÁLŮ

USE OF CWA SIMULANTS FOR DETERMINATION OF BARRIER MATERIALS PROTECTIVE EFFECTIVITY

Iva Vošahlíková, Jiří Slabotinský VLIV PRÁŠKOVÝCH SORBENTŮ NA ODOLNOST MEMBRÁN PROTI PRONIKÁNÍ SOMANU

INFLUENCE OF POWDERED SORBENTS ON MEMBRANES RESISTANCE TO SOMAN PERMEATION

 

Fotogalerie