Shrnutí konference Hazmat Protect 2018

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2018 se ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné konal 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám Hazmat Protect 2018. Konference se konala pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklóse, MPA a ředitele SÚJCHBO, v. v. i. Ing. Tomáše Dropy. Konferenci v zastoupení plk. Miklóse pozdravil ředitel Institutu ochrany obyvatelstva plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter.

Konference se účastnilo 75 odborníků z výzkumných ústavů, vysokých škol, HZS ČR, AČR a řady dalších institucí či komerčních firem. Na konferenci bylo prezentováno 44 odborných příspěvků – přednášek a posterů – z různých oblastí souvisejících s nakládáním s vysoce nebezpečnými chemickými, biologickými či radioaktivními látkami, s možnostmi ochrany proti těmto látkám a jejich dekontaminace. Konferenci zahájil prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. úvodní poutavou přednáškou, ve které se zamýšlel nad současným stavem poznání o chemických zbraních a nad tím, jak moderní vědecké poznatky a reálná politická situace ve světě ovlivňuje trendy ve vývoji nových nebezpečných látek a možnostech ochrany proti nim. V následující přednášce se zabýval Ing. Pavel Častulík, CSc. problematikou forenzní analýzy CBRNe látek a nutností upravit postupy vyšetřování s ohledem na nové nebezpečné látky a s nimi spojená rizika. Další přednášky byly zaměřené na nové směry v detekci a identifikaci nebezpečných látek, včetně představení poslední generace mobilního hmotnostního spektrometru MX908 či využití Ramanovy spektrometrie v UV oblasti. Zájem vzbudily i příspěvky, ve kterých byly shrnuta rizika související s používáním pesticidů a přetrváváním jejich reziduí v životním prostředí. Problematika dekontaminace se zaměřila především na využití oxidů kovů či studené plazmy. Pokroky jsou dosahovány i ve vývoji nových ochranných materiálů na bázi kompozitů nebo nanovlákenných struktur. Část příspěvků se týkala vlastností a testování ochranných prostředků a sledování jejich vlivu na tepelnou zátěž člověka při pobytu v kontaminovaném prostředí. Konferenci podpořilo 9 vystavovatelů, kteří představili nové analytické přístroje, monitorovací a řídicí systémy, prostředky pro dekontaminaci či ochranné prostředky.

Konference se snažila svým širokým zaměřením vzbudit u účastníků zájem o nejrůznější oblasti související s nebezpečnými CBRN látkami a s ochranou proti nim. Při neformálních setkáních byly vyměňovány mnohé zkušenosti a uzavřena nejedna potenciální spolupráce. Z konference vyplynula potřebnost takového setkávání odborníků a také nutnost spolupráce při zadávání a řešení projektů ochrany proti CBRN látkám, jak na domácím, tak i na mezinárodním poli.

Za zdařilou konferenci je třeba poděkovat nejenom hlavním garantům – SÚJCHBO, v. v. i., MV-GŘ HZS ČR a generálnímu partnerovi firmě Oritest, s. r. o., ale i dalším partnerům, a zejména všem přednášejícím a autorům posterů za zajímavé příspěvky. Upřímný dík patří všem účastníkům za aktivní absolvování třídenního maratónu, a rovněž i všem méně viditelným, kteří se starali o organizaci a zázemí konference.

Ing. Jiří Slabotinský, CSc.

předseda organizačního výboru konference Hazmat Protect 2018

 

Sborník Hazmat Protect 2018 – Book of Abstracts – pdf ke stažení

Články a postery Hazmat Protect 2018 v plném znění – pdf ke stažení

Fotogalerie Hazmat Protect 2018

 

 

 

 

 

Partneři